Openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard

algemene header afbeelding

Raad Oud-Beijerland voor breed onderwijsaanbod

Raad Oud-Beijerland voor breed onderwijsaanbod; tegen motie Strijen

OUD-BEIJERLAND: De aanvraag van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs (OVO) Hoeksche Waard om met ingang van het nieuwe schooljaar te starten met een sector economie (Vmbo) aan het Actief College, leverde de gemeenteraad vanavond weinig hoofdbrekens op.

Alle partijen vonden het een goede zaak dat het aanbod van voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard verder zou worden verbreed.

Ook de aanvraag van Stichting Galileï om in samenwerking met Stichting OVO praktijkonderwijs aan te bieden in het gebouw van het Actief College kon op de unanieme  steun van de gemeenteraad rekenen. Ook als de gemeente daar extra kosten voor moet maken. ‘Zeker kwetsbare kinderen moet je op het eiland houden’, oordeelde de Raad. De aanvragen worden nu ter besluitvorming voorgelegd aan de Minister.
Bram Kruit, Groen Links, complimenteerde Stichting OVO dat dit schoolbestuur in haar korte bestaan al een dergelijk uitgewerkt en omvangrijk voorstel kon doen.

De fractieleider van de PvdA, Iwan Mahadew, uitte zijn onvrede over de negatieve opstelling van de gemeenteraad van Strijen en met name van de VVD fractie over het samenwerkend openbaar onderwijs in de Hoeksche Waard. ‘De VVD brengt met haar motie, die er alleen op gericht is een fusie tussen het primair en voortgezet onderwijs tegen te houden, het openbaar onderwijs  ten onrechte schade toe’. Burgemeester Tigelaar verzocht Mahadew daarop zich te beperken tot het agendapunt: Uitbreiding aanbod voortgezet onderwijs.

Geert Jeelof, Bint, kon het op zijn beurt ook niet nalaten eveneens zijn verontwaardiging uit te spreken over de opstelling en de felle bewoordingen van de gemeenteraad van Strijen gericht aan het openbaar primair en voortgezet onderwijs dat nog altijd de ambitie heeft te fuseren. Jeelof  vond het ongepast dat de gemeenteraad in Strijen het openbaar onderwijs  een tunnelvisie  en drammerigheid verwijt ten aanzien van de fusie.

Motie
De fracties van Bint en de PvdA dienden daarop gezamenlijk een motie in, die op zeer brede steun mocht rekenen. In de motie neemt de gemeenteraad het volgende standpunt in:

  • De verzelfstandiging van het openbaar voortgezet onderwijs is stapsgewijs en weloverwogebn uitgevoerd
  • Gestreefd wordt naar een fusie van Acis en OVO, zodat een doorgaande lijn op onderwijskundig en organisatorisch gebied alsmede een sterke onderwijsorganisatie voor openbaar onderwijs ontstaat.
  • De gemeenteraad neemt afstand van het standpunt van de Raad van Strijen en distantieert zich van de door die Raad gebruikte argumenten en bewoordingen over het samenwerkend openbaar onderwijs.
  • Tevens acht men het standpunt van de Raad van Strijen niet bevorderlijk voor de samenwerking in de Hoeksche Waard en kwalificeert het als schadelijk voor het openbaar onderwijs.

Brede steun
Alleen Groen Links stemde tegen. Niet zo zeer tegen de inhoud van de motie, maar vooral tegen de procedure. Het CDA stemde voor en drong er bij de overige fracties op aan in het regionaal overleg een poging te doen  de Strijense collega’s tot bezinning te brengen.

En gaat over tot de orde van de dag….

Bron: Acis/OVO

Agenda

Er zijn nog geen agenda items.