Openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard

Professionalisering

Stichting De Hoeksche School heeft professionalisering hoog in het vaandel staan. Iedere docent is een professional en zelf verantwoordelijk voor het op peil houden van zijn of haar basiskennis en het zoeken naar en toepassen van nieuwe methodes en onderwijsontwikkelingen om de leerresultaten van de leerlingen te kunnen optimaliseren. De fulltime docent heeft jaarlijks minimaal 160 klokuren ter beschikking om aan zijn of haar professionaliteit te werken. Parttime docenten naar rato.

Sommige door de schooldirectie of het bestuur geëntameerde professionaliseringstrajecten gelden voor alle docenten. De Hoeksche School streeft ernaar om enkel met bevoegde 1e en 2e graads docenten te werken. Docenten die bekwaam zijn, maar niet over de vereiste lesbevoegdheid beschikken zijn verplicht een studie te volgen die tot een geldende bevoegdheid leidt. Door middel van lesbezoeken, POP-, loopbaan-, functionerings- en/of beoordelingsgesprekken worden individuele scholingsdoelen in kaart gebracht.

Indien het professionaliseringsbudget niet toereikend is om aan alle verzoeken te voldoen is het aan de directeur/rector om de verzoeken te prioriteren. Daarbij gaat het schoolbelang voor het individueel belang, dienen de kosten in verhouding te staan tot de opbrengsten en moet het budget over een langere periode evenredig worden gespreid over de medewerkers.