Openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard

Formatie

Zorgvuldig personeelsbeleid in een meerjarenperspectief is voorwaarde voor goed werkgeverschap, een hoge kwaliteit van het onderwijs en een gezonde financiƫle basis voor Stichting De Hoeksche School.

In de cao voor het primair en voortgezet onderwijs is de verplichting opgenomen inhoud te geven aan het meerjarenformatiebeleid. Genoemde cao schrijft voor dat het meerjarenformatiebeleid jaarlijks wordt geactualiseerd door middel van een bestuursformatieplan.

Het formatieplan heeft verschillende functies:

  • Het specificeert op welke wijze de formatieve middelen op schoolniveau en bestuursniveau worden verkregen.
  • Het maakt alle betrokkenen duidelijk op welke wijze de formatie wordt ingezet.
  • Het is de juridische basis voor het nemen van bepaalde besluiten met rechtspositionele gevolgen.
  • In het plan wordt een meerjarenperspectief geschetst waardoor het mogelijk wordt om tijdig de noodzakelijke aanpassingen in de personeelsbezetting door te voeren.

Het bestuursformatieplan wordt na instemming door de personeelsgeleding van de GMR door het bestuur vastgesteld.

Bestuursformatieplan 2020-2024