Openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard

algemene header afbeelding

Arbo

Bedrijfsarts

De bedrijfsarts van ArboUnie, mevrouw M.H.W. Wouts, houdt elke twee weken spreekuur op het bestuurskantoor van Stichting De Hoeksche School, Biezenvijver 5 te Puttershoek. Doordat de spreekuren op vaste dagen worden ingepland, is er ruimte voor medisch overleg tussen de bedrijfsarts en de schooldirecteuren en/of het bestuur. Op momenten dat een reïntegratietraject niet naar verwachting verloopt kan er zodoende sneller ingegrepen worden om bevorderende maatregelen te treffen t.b.v. duurzaam herstel.

Door de frequente aanwezigheid is het ook mogelijk om wat meer tijd te besteden aan de preventie van verzuim. Er hoeft dus geen sprake te zijn van ziekte om de bedrijfsarts te kunnen spreken.

Indien u vragen heeft voor de bedrijfsarts, een afspraak wilt inplannen of verplaatsen kunt u contact opnemen met:

Per 1 juli 2017 is de Arbowet verder uitgebreid. Om privacy redenen kunt u de bedrijfsarts incidenteel zonder tussenkomst van de werkgever raadplegen. De eventuele afspraak zal dan elders in de regio plaatsvinden. U kunt dan contact opnemen via 088-2726211 of verzuimdesk.europoort@arbounie.nl.

PAGO en PMO

Binnen de WVP (Wet Verbetering Poortwachter), is het aanbieden van medisch onderzoek aan werknemers verplicht. In de Arbowet staat letterlijk: “De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich meebrengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.”

Het is de taak van de werkgever zijn medewerkers regelmatig medisch onderzoek aan te bieden; hoe vaak dit moet, en of dit in de vorm van PAGO (Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek) of PMO (Preventief Medisch Onderzoek) dient te zijn, wordt niet benoemd. Welk onderzoek het bestuur aanbiedt hangt af van de situatie op de werkvloer en wordt mede vastgelegd in de RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie).

PAGO en PMO zijn allebei medische onderzoeken, bedoeld voor medewerkers. De PAGO is bedoeld om arbeidsgebonden gezondheidsrisico’s in kaart te brengen en het PMO is een algemeen gezondheidskundig onderzoek; het brengt ook de leefstijl en conditie van medewerkers in kaart. Het PMO is dus een aanvulling op het PAGO en kan de werkgever helpen bij het beter invullen van het preventieve beleid op de werkvloer.

Zowel de medewerker als de bedrijfsarts ontvangen een individueel rapport van het medisch onderzoek. De werkgever ontvangt geen individuele rapportage. Bij >15 deelnemers ontvangt de werkgever wel een geanonimiseerde groepsrapportage om op basis daarvan eventuele preventieve maatregelen te kunnen treffen.
De drie belangrijke punten van verschil tussen PMO en PAGO:

  1. Werkgever en de personeelsvertegenwoordiging kunnen actief betrokken worden bij de inhoud, het opstellen en uitvoeren van het PMO. Dat is bij PAGO in principe niet het geval.
  2. Bij PMO is er ook aandacht voor de lichamelijke en geestelijke conditie en levensstijl van de medewerkers. Deze zaken zijn immers erg belangrijk voor het goed kunnen functioneren op het werk.
  3. Het gaat bij PMO niet alleen om onderzoek naar de gezondheid, maar het dient ook preventief te werken. Met de uitkomsten van het onderzoek weet de medewerker immers wat de risico’s zijn voor zijn/haar gezondheid en wat hij of zij moet doen, of laten, om zijn/haar gezondheid te beschermen en te verbeteren als daar een reden voor bestaat, om verzuim in de toekomst te voorkomen.

PAGO en PMO afspraken binnen Stichting De Hoeksche School

  • Iedere medewerker mag zich op individuele basis aanmelden voor een PAGO of PMO
  • Een schoolleider kan ook, op basis van geïnventariseerde vrijwilligheid, het gehele team voor een PAGO of PMO aanmelden.     
  • De PAGO of PMO bestaat volledig uit digitale vragenlijsten.
  • Na aanmelding ontvangt de medewerker een wachtwoord en inlogcode.
  • De deelnemers kunnen op eigen verzoek contact opnemen met de bedrijfsarts om de uitkomst van de individuele rapportage met de bedrijfsarts te bespreken.
  • Op basis van de individuele rapportage kan ook de bedrijfsarts het initiatief nemen om de medewerker uit te nodigen om de uitkomst te bespreken.

Iwan de Looff en Annette van der Linden zijn namens het bestuur het aanspreekpunt aangaande de praktische organisatie van de PAGO;  telefoon: 078-6295996, e-mail: i.delooff@dehoekscheschool.nl of a.vanderlinden@dehoekscheschool.nl