Openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard

algemene header afbeelding

Raad Oud-Beijerland voor breed onderwijsaanbod »

Raad Oud-Beijerland voor breed onderwijsaanbod; tegen motie Strijen

OUD-BEIJERLAND: De aanvraag van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs (OVO) Hoeksche Waard om met ingang van het nieuwe schooljaar te starten met een sector economie (Vmbo) aan het Actief College, leverde de gemeenteraad vanavond weinig hoofdbrekens op.

Alle partijen vonden het een goede zaak dat het aanbod van voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard verder zou worden verbreed.

Ook de aanvraag van Stichting Galileï om in samenwerking met Stichting OVO praktijkonderwijs aan te bieden in het gebouw van het Actief College kon op de unanieme  steun van de gemeenteraad rekenen. Ook als de gemeente daar extra kosten voor moet maken. ‘Zeker kwetsbare kinderen moet je op het eiland houden’, oordeelde de Raad. De aanvragen worden nu ter besluitvorming voorgelegd aan de Minister.
Bram Kruit, Groen Links, complimenteerde Stichting OVO dat dit schoolbestuur in haar korte bestaan al een dergelijk uitgewerkt en omvangrijk voorstel kon doen.

De fractieleider van de PvdA, Iwan Mahadew, uitte zijn onvrede over de negatieve opstelling van de gemeenteraad van Strijen en met name van de VVD fractie over het samenwerkend openbaar onderwijs in de Hoeksche Waard. ‘De VVD brengt met haar motie, die er alleen op gericht is een fusie tussen het primair en voortgezet onderwijs tegen te houden, het openbaar onderwijs  ten onrechte schade toe’. Burgemeester Tigelaar verzocht Mahadew daarop zich te beperken tot het agendapunt: Uitbreiding aanbod voortgezet onderwijs.

Geert Jeelof, Bint, kon het op zijn beurt ook niet nalaten eveneens zijn verontwaardiging uit te spreken over de opstelling en de felle bewoordingen van de gemeenteraad van Strijen gericht aan het openbaar primair en voortgezet onderwijs dat nog altijd de ambitie heeft te fuseren. Jeelof  vond het ongepast dat de gemeenteraad in Strijen het openbaar onderwijs  een tunnelvisie  en drammerigheid verwijt ten aanzien van de fusie.

Motie
De fracties van Bint en de PvdA dienden daarop gezamenlijk een motie in, die op zeer brede steun mocht rekenen. In de motie neemt de gemeenteraad het volgende standpunt in:

  • De verzelfstandiging van het openbaar voortgezet onderwijs is stapsgewijs en weloverwogebn uitgevoerd
  • Gestreefd wordt naar een fusie van Acis en OVO, zodat een doorgaande lijn op onderwijskundig en organisatorisch gebied alsmede een sterke onderwijsorganisatie voor openbaar onderwijs ontstaat.
  • De gemeenteraad neemt afstand van het standpunt van de Raad van Strijen en distantieert zich van de door die Raad gebruikte argumenten en bewoordingen over het samenwerkend openbaar onderwijs.
  • Tevens acht men het standpunt van de Raad van Strijen niet bevorderlijk voor de samenwerking in de Hoeksche Waard en kwalificeert het als schadelijk voor het openbaar onderwijs.

Brede steun
Alleen Groen Links stemde tegen. Niet zo zeer tegen de inhoud van de motie, maar vooral tegen de procedure. Het CDA stemde voor en drong er bij de overige fracties op aan in het regionaal overleg een poging te doen  de Strijense collega’s tot bezinning te brengen.

En gaat over tot de orde van de dag….

Bron: Acis/OVO

Uitbreiding onderwijsaanbod Actief College »

OUD-BEIJERLAND: De spanning op het Actief College in Oud-Beijerland loopt flink op. De school wil het onderwijsaanbod met ingang van het nieuwe schooljaar uitbreiden. Schoolbesturen in de regio hebben hiertegen geen bezwaar aangetekend. Als de gemeenteraad van Oud-beijerland op 6 december een positief standpunt inneemt, zal het Ministerie van OCW begin 2012 een definitief besluit nemen. jumpexam exams

‘De Hoeksche Waard heeft een breed aanbod aan voortgezet onderwijs’, stelt bestuursvoorzitter Luc van Heeren van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs HW (OVO), waar het Actief College onder valt. ‘Op het terrein van het beroepsgericht voortgezet onderwijs is het aanbod in de Hoeksche Waard echter nog niet compleet. Een VMBO opleiding in de sector Economie (handel en administratie) ontbreekt. Dat is doodzonde, want er zijn veel kinderen die zich in die richting verder willen  ontwikkelen. Daarom willen wij op het Actief College deze studierichting met ingang van het nieuwe schooljaar graag aanbieden’. Op dinsdag 6 december wordt de aanvraag door Stichting OVO in de gemeenteraad besproken.

Praktijkonderwijs

Eveneens op 6 december zal de politiek een besluit nemen over de licentieaanvraag voor praktijkonderwijs door de Onderwijsgroep Galileï  in Spijkenisse.

Enkele jaren geleden startte de toenmalige RSG samen met het Praktijkcollege uit Spijkenisse, dat onder Gallilei valt, met het geven van praktijkonderwijs in het gebouw aan de Koninginneweg. Dit is een vorm van onderwijs voor kwetsbare kinderen. Simon van der Mark, ouder van een leerling van de afdeling Praktijkonderwijs en ondernemer in de Hoeksche Waard, is nog altijd dankbaar dat deze keuze toen werd gemaakt. ‘Kwetsbare kinderen moet je niet naar Rotterdam sturen. Die moet je op het eiland houden. Het praktijkonderwijs is ook erg belangrijk voor het bedrijfsleven.  Ik zoek geregeld chauffeurs, het liefst uit de Hoeksche Waard, maar ik kan ze bijna niet vinden. Beroepsopleidingen moeten aantrekkelijker worden’. http://www.jumpexam.com
C2090-552

Dat het praktijkonderwijs nu nog als project wordt aangeboden deert Van der Mark niet. ‘De kinderen merken er niets van, maar het is natuurlijk allemaal veel duidelijker wanneer het praktijkonderwijs in de Hoeksche Waard ook een formele status krijgt ’.

Bestuursvoorzitter Luc van Heeren heeft hoop op een goede afloop: ‘De gemeenteraad heeft in het verleden zelf steeds geijverd voor de komst van praktijkonderwijs naar de Hoeksche Waard.  Oud-Beijerland wil een ondernemende gemeente zijn. Hoe kun je dat beter bereiken dan nu te kiezen voor een rijk onderwijsaanbod?’ Van der Mark moet er niet aan denken dat de uitkomst van de discussie in Raad negatief is. Moeten de leerlingen van het praktijkonderwijs dan alsnog naar Rotterdam? Het woord is aan de politiek.

Bron: Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard

Veiligheid scholen voortgezet onderwijs in orde »

UTRECHT: Leerlingen in het voortgezet onderwijs voelen zich veilig op school en hun ouders bevestigen dat. Dat blijkt uit de eerste landelijke tevredenheidsenquête in het voortgezet onderwijs van het project Vensters voor Verantwoording van de VO-raad. Zowel de leerlingen als de ouders geven hun school gemiddeld een 8 voor veiligheid. Voorzitter van de VO-raad, Sjoerd Slagter: “De enquête onderstreept de overbodigheid van de door de politiek opgelegde verplichte incidentenregistratie. Scholen zien het wetsvoorstel terecht als overbodige bureaucratie die verstorend werkt op een goedlopende praktijk.”

In totaal nam bijna de helft van alle scholen (1300) de leerlingen- en ouderenquête af. Het is de bedoeling dat uiteindelijk alle scholen de vragenlijsten jaarlijks gaan afnemen. Sjoerd Slagter: “Scholen maken steeds meer werk van een goed veiligheidsbeleid en willen daarom ook weten hoe ouders en leerlingen de sfeer en veiligheid beleven. Het is goed om opnieuw bevestigd te zien dat de veiligheid op de meeste scholen prima in orde is.”
De uitkomsten zijn opvallend in het licht van de huidige politieke wens om incidenten verplicht te laten registreren ter verbetering van de veiligheid op scholen. Met deze wettelijke verplichting wil het kabinet inzicht verkrijgen in de veiligheid op scholen en de landelijke ontwikkelingen. Een ruime meerderheid van de scholen in het voortgezet onderwijs (92%) hanteert momenteel zelf al een vorm van incidentenregistratie en ziet ook zonder verplichting de waarde hiervan. VO-raad voorzitter Sjoerd Slagter: “Het risico bestaat dat bij verplichting scholen vooral gaan registreren om aan de wet te voldoen en minder ter verbetering van het eigen schoolbeleid. Scholen zien het wetsvoorstel daarom terecht als overbodige bureaucratie die verstorend werkt op een goedlopende praktijk.” Volgens Slagter werpt het juist vruchten af als scholen zelf hun veiligheidsbeleid in kunnen vullen, passend bij de school en op basis van behoeften van leerlingen, docenten en ouders.

Onderzoeksresultaten 
Uit de tevredenheidsenquête, blijkt dat ouders en leerlingen hun school een dikke voldoende geven (7,3 versus 6,9). Leerlingen en ouders van leerlingen op het vwo zijn over het algemeen het meest tevreden, direct gevolgd door leerlingen en hun ouders op scholen voor praktijkonderwijs. Over het gevoel van veiligheid (8) en de sfeer op school (ouders 7,7 en leerlingen 7,3) is het aantal respondenten zeer tevreden.

Leerlingen geven ook aan tevreden te zijn over hun mentor (7,4). Ze weten bij wie ze op school terecht kunnen bij problemen (7.1) en worden geholpen bij het maken van belangrijke keuzes (7,1). Dit wordt door ouders beaamd. Daarnaast zijn ouders blij met de duidelijke regels op school (7,6) en de respectvolle behandeling van hun kind door docenten (7,4). Ouders geven aan dat ze andere ouders dezelfde school zouden aanraden (7,4) en dat de school goed bekend staat (7,4).

Vensters voor Verantwoording 
De tevredenheidsenquête werd afgenomen in het kader van het project Vensters voor Verantwoording van de VO-raad. Dit is een project waarbij alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs verzameld wordt in één systeem. De vragenlijst werd afgenomen in de periode februari tot en met juni 2011 onder ouders en leerlingen uit het derde leerjaar. De resultaten van de tevredenheidsenquête zijn per school te zien op www.schoolvo.nl, afgezet tegen een landelijk gemiddelde. Op de website staat ook een overzicht van de onderwijsprestaties van alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland.

Agenda

Er zijn nog geen agenda items.