Openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard

algemene header afbeelding

Landelijk één op drie leerlingen naar openbare school; in HW bijna een op twee! »

HOEKSCHE WAARD/DEN HAAG: Met een aandeel van 31 procent van de leerlingen is het openbaar primair onderwijs landelijk de op één na grootste denominatie. Het rooms-katholieke primair onderwijs staat met 34 procent op nummer 1, het pc-onderwijs met 28 procent op nummer 3. C4060-089J
Deze en andere cijfers staan in het Jaarboek Onderwijs in Cijfers 2011 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De verhoudingen in de Hoeksche Waard zien er echter totaal anders uit. De scholen van Stichting Acis openbaar primair onderwijs telden op 1 oktober 2011 samen 3616 leerlingen. Dat is 44% van alle kinderen.
In de Hoeksche Waard is het openbaar onderwijs dus veruit de grootste denominatie.
Rosetta Stone プロダクトキー

Het protestants christelijk onderwijs kwam met 3196 leerlingen (38,5%) op de tweede plaats. De reformatorische, katholieke en Vrije school hebben samen een aandeel van 17,5%. De positie van het openbaar primair onderwijs in de Hoeksche Waard is de laatste jaren steeds sterker geworden. Het marktaandeel steeg in 7 jaar tijd met ruim 3%.

Acis is het sterkst vertegenwoordigd in Binnenmaas (54%), gevolgd door Strijen (50,1%), Cromstrijen (49,2%), Korendijk (36,7%) en Oud-Beijerland (33%). In Oud-Beijerland steeg het marktaandeel van de openbare scholen het hardst. Van 704 leerlingen (25,1%) in 2005 naar 896 leerlingen (33%) in 2011.

Krimp
Het CBS keek ook naar landelijke demografische ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar en de kwantitatieve gevolgen daarvan voor het primair onderwijs. Een daling van het aantal leerlingen doet zich tot nu toe vooral voor in Limburg (-13 procent) en in mindere mate in Zeeland (-5 procent). De grootste stijger is Utrecht (+9 procent).
In de Hoeksche Waard is het aantal leerlingen in de basisschoolleeftijd in dezelfde periode met 3% gedaald.

Voortgezet onderwijs
Bij het voortgezet onderwijs maakt het CBS geen onderscheid tussen de verschillende denominaties. Wel laat het jaarboek zien dat het totale aantal leerlingen in het vo in de afgelopen tien jaar met ruim 45.000 is gestegen tot circa 939.600.
Het aantal vmbo´ers nam met 8 procent af tot ruim 203.000, terwijl het aantal leerlingen in het praktijkonderwijs bijna verdubbelde tot 27.000. Bij havo en vwo was een stijging van 29 procent te zien tot respectievelijk 151.000 en 165.000 leerlingen.1Z0-506

C4060-087

Het westen en midden van het land hebben de hoogste percentages havo- en vwo-leerlingen, terwijl Oost-Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland procentueel de minste havo´ers en vwo´ers hebben

bron: Acis/CBS

Raad Oud-Beijerland voor breed onderwijsaanbod »

Raad Oud-Beijerland voor breed onderwijsaanbod; tegen motie Strijen

OUD-BEIJERLAND: De aanvraag van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs (OVO) Hoeksche Waard om met ingang van het nieuwe schooljaar te starten met een sector economie (Vmbo) aan het Actief College, leverde de gemeenteraad vanavond weinig hoofdbrekens op.

Alle partijen vonden het een goede zaak dat het aanbod van voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard verder zou worden verbreed.

Ook de aanvraag van Stichting Galileï om in samenwerking met Stichting OVO praktijkonderwijs aan te bieden in het gebouw van het Actief College kon op de unanieme  steun van de gemeenteraad rekenen. Ook als de gemeente daar extra kosten voor moet maken. ‘Zeker kwetsbare kinderen moet je op het eiland houden’, oordeelde de Raad. De aanvragen worden nu ter besluitvorming voorgelegd aan de Minister.
Bram Kruit, Groen Links, complimenteerde Stichting OVO dat dit schoolbestuur in haar korte bestaan al een dergelijk uitgewerkt en omvangrijk voorstel kon doen.

De fractieleider van de PvdA, Iwan Mahadew, uitte zijn onvrede over de negatieve opstelling van de gemeenteraad van Strijen en met name van de VVD fractie over het samenwerkend openbaar onderwijs in de Hoeksche Waard. ‘De VVD brengt met haar motie, die er alleen op gericht is een fusie tussen het primair en voortgezet onderwijs tegen te houden, het openbaar onderwijs  ten onrechte schade toe’. Burgemeester Tigelaar verzocht Mahadew daarop zich te beperken tot het agendapunt: Uitbreiding aanbod voortgezet onderwijs.

Geert Jeelof, Bint, kon het op zijn beurt ook niet nalaten eveneens zijn verontwaardiging uit te spreken over de opstelling en de felle bewoordingen van de gemeenteraad van Strijen gericht aan het openbaar primair en voortgezet onderwijs dat nog altijd de ambitie heeft te fuseren. Jeelof  vond het ongepast dat de gemeenteraad in Strijen het openbaar onderwijs  een tunnelvisie  en drammerigheid verwijt ten aanzien van de fusie.

Motie
De fracties van Bint en de PvdA dienden daarop gezamenlijk een motie in, die op zeer brede steun mocht rekenen. In de motie neemt de gemeenteraad het volgende standpunt in:

  • De verzelfstandiging van het openbaar voortgezet onderwijs is stapsgewijs en weloverwogebn uitgevoerd
  • Gestreefd wordt naar een fusie van Acis en OVO, zodat een doorgaande lijn op onderwijskundig en organisatorisch gebied alsmede een sterke onderwijsorganisatie voor openbaar onderwijs ontstaat.
  • De gemeenteraad neemt afstand van het standpunt van de Raad van Strijen en distantieert zich van de door die Raad gebruikte argumenten en bewoordingen over het samenwerkend openbaar onderwijs.
  • Tevens acht men het standpunt van de Raad van Strijen niet bevorderlijk voor de samenwerking in de Hoeksche Waard en kwalificeert het als schadelijk voor het openbaar onderwijs.

Brede steun
Alleen Groen Links stemde tegen. Niet zo zeer tegen de inhoud van de motie, maar vooral tegen de procedure. Het CDA stemde voor en drong er bij de overige fracties op aan in het regionaal overleg een poging te doen  de Strijense collega’s tot bezinning te brengen.

En gaat over tot de orde van de dag….

Bron: Acis/OVO

Uitbreiding onderwijsaanbod Actief College »

OUD-BEIJERLAND: De spanning op het Actief College in Oud-Beijerland loopt flink op. De school wil het onderwijsaanbod met ingang van het nieuwe schooljaar uitbreiden. Schoolbesturen in de regio hebben hiertegen geen bezwaar aangetekend. Als de gemeenteraad van Oud-beijerland op 6 december een positief standpunt inneemt, zal het Ministerie van OCW begin 2012 een definitief besluit nemen. jumpexam exams

‘De Hoeksche Waard heeft een breed aanbod aan voortgezet onderwijs’, stelt bestuursvoorzitter Luc van Heeren van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs HW (OVO), waar het Actief College onder valt. ‘Op het terrein van het beroepsgericht voortgezet onderwijs is het aanbod in de Hoeksche Waard echter nog niet compleet. Een VMBO opleiding in de sector Economie (handel en administratie) ontbreekt. Dat is doodzonde, want er zijn veel kinderen die zich in die richting verder willen  ontwikkelen. Daarom willen wij op het Actief College deze studierichting met ingang van het nieuwe schooljaar graag aanbieden’. Op dinsdag 6 december wordt de aanvraag door Stichting OVO in de gemeenteraad besproken.

Praktijkonderwijs

Eveneens op 6 december zal de politiek een besluit nemen over de licentieaanvraag voor praktijkonderwijs door de Onderwijsgroep Galileï  in Spijkenisse.

Enkele jaren geleden startte de toenmalige RSG samen met het Praktijkcollege uit Spijkenisse, dat onder Gallilei valt, met het geven van praktijkonderwijs in het gebouw aan de Koninginneweg. Dit is een vorm van onderwijs voor kwetsbare kinderen. Simon van der Mark, ouder van een leerling van de afdeling Praktijkonderwijs en ondernemer in de Hoeksche Waard, is nog altijd dankbaar dat deze keuze toen werd gemaakt. ‘Kwetsbare kinderen moet je niet naar Rotterdam sturen. Die moet je op het eiland houden. Het praktijkonderwijs is ook erg belangrijk voor het bedrijfsleven.  Ik zoek geregeld chauffeurs, het liefst uit de Hoeksche Waard, maar ik kan ze bijna niet vinden. Beroepsopleidingen moeten aantrekkelijker worden’. http://www.jumpexam.com
C2090-552

Dat het praktijkonderwijs nu nog als project wordt aangeboden deert Van der Mark niet. ‘De kinderen merken er niets van, maar het is natuurlijk allemaal veel duidelijker wanneer het praktijkonderwijs in de Hoeksche Waard ook een formele status krijgt ’.

Bestuursvoorzitter Luc van Heeren heeft hoop op een goede afloop: ‘De gemeenteraad heeft in het verleden zelf steeds geijverd voor de komst van praktijkonderwijs naar de Hoeksche Waard.  Oud-Beijerland wil een ondernemende gemeente zijn. Hoe kun je dat beter bereiken dan nu te kiezen voor een rijk onderwijsaanbod?’ Van der Mark moet er niet aan denken dat de uitkomst van de discussie in Raad negatief is. Moeten de leerlingen van het praktijkonderwijs dan alsnog naar Rotterdam? Het woord is aan de politiek.

Bron: Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard

Agenda

Er zijn nog geen agenda items.