Openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard

Medezeggenschap

Stichting De Hoeksche School heeft twee gemeenschappelijke medezeggenschapsraden; een voor het primair onderwijs (PO) en een voor het voortgezet onderwijs (VO). Daarnaast hebben zowel het Actief College als het Hoeksch Lyceum een eigen medezeggenschapsraad. Een en ander is vastgelegd in het Medezeggenschapsstatuut Primair en Voortgezet Onderwijs.

De GMR VO bestaat uit 4 medewerkers, 2 ouders en 2 leerlingen.
Zowel de MR Actief College als de MR Hoeksch Lyceum bestaan eveneens uit 4 medewerkers, 2 ouders en 2 leerlingen.

De GMR wordt actief betrokken bij het beleid van het bestuur en bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg binnen Stichting De Hoeksche School. Zij is bevoegd over alle bovenschoolse aangelegenheden voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken aan het college van bestuur van de stichting.
De bevoegdheden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad VO staan omschreven in het Medezeggenschapsreglement GMR Voortgezet Onderwijs. In dit reglement is aangegeven over welke aangelegenheden de GMR advies kan uitbrengen en welke onderwerpen de instemming van de GMR nodig hebben.

De MR-en worden actief betrokken bij het beleid van de schooldirectie, die door het college van bestuur gemandateerd is beleid op de school te ontwikkelen, zoals is vastgelegd in een managementstatuut (zie: Organisatie, Directie). De MR kan zelf beleidsvoorstellen doen en heeft bij beleidsvoorstellen van de directie adviesrecht of instemmingsrecht.
De bevoegdheden van de medezeggenschapsraden VO staan omschreven in het Medezeggenschapsreglement MR Actief College en Hoeksch Lyceum. In dit reglement is aangegeven over welke aangelegenheden de MR advies kan uitbrengen en welke onderwerpen de instemming van de MR nodig hebben.

Samenstelling MR Actief College:
– Harm Brons (leerling)
– Ronnie Boer (leerling)
– Karina Huisman (ouder)
– Agnes Kleinjan (ouder)
– Melanie de Koning (personeel) (voorzitter)
– Sandra Smaal (personeel)
– Dennis Hasselbach (personeel)
– Leon van der Leer (personeel) (secretaris)

Samenstelling MR Hoeksch Lyceum:
– Jayden Craane (leerling)
– RenĂ© van Dijk (personeel) (vice voorzitter)
– Hans van Es (personeel) (voorzitter)
– Melvin Hachmang (personeel)
– Paul den Hartog (personeel)
– Karel Heezen (ouder)
– Mark Kouwenhoven (ouder)
– Nina Hollemans (leerling)
– Mijntje van Roessel (personeel) (secretaris)

Samenstelling GMR VO:
– Harm Brons (leerling)
– Jayden Craane (leerling)
– Fred van der Haak (ouder)
– Mark Kouwenhoven (ouder)
– Hans van Es (personeel) (voorzitter)
– Sandra Smaal (personeel)
– Paul den Hartog (personeel)
– Melanie de Koning (personeel) (vice-voorzitter/secretaris)