Openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard

algemene header afbeelding

Scholen blijven langer dicht »

Eerder berichtten wij u dat onze scholen voor basis- en voortgezet onderwijs gesloten zouden zijn tot 6 april a.s. om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Gisteren maakte de overheid bekend dat deze maatregel wordt verlengd tot en met de meivakantie. Dat betekent dat onze scholen in ieder geval gesloten blijven tot 4 mei a.s. (*) Of wij onze scholen op 4 mei weer mogen openen is afhankelijk van het besluit dat onze regering daar uiterlijk een week van tevoren, op 27 april a.s., over neemt.

(*) Er is één uitzondering: In de komende week worden wel de schoolexamens op het Actief College en Hoeksch Lyceum in aangepaste vorm hervat. Wij doen dit conform de landelijke richtlijnen en nemen alle voorzorgsmaatregelen om eventuele besmetting te voorkomen. Onze scholen hebben ouders en leerlingen daarover inmiddels geïnformeerd.

Onderwijs

Onze leerkrachten hebben in de afgelopen weken hun uiterste best gedaan om het onderwijs aan uw kind(eren) zoveel mogelijk ongestoord door te laten gaan. Dat was een hele uitdaging, maar zij zijn daar goed in geslaagd. Hulde! In de komende tijd gaan we hier uiteraard mee door.

Wij realiseren ons, dat het afstandsonderwijs ook een hele uitdaging is voor u, als ouders/verzorgers. U staat plotseling voor de taak uw kind(eren) thuis op te vangen, een dagritme te bieden en bij het ‘afstandsonderwijs’ te ondersteunen. Dat alles naast uw gebruikelijke werkzaamheden en eventueel bestaande zorgen over de gezondheid van familie, vrienden uzelf of onzekerheid over uw inkomen en werkgelegenheid. Respect!

Noodopvang

Voor leerlingen van onze basisscholen, waarvan tenminste één ouder een cruciaal (vitaal) beroep heeft, is in samenwerking met de organisaties voor kinderopvang een zogenaamde noodopvang georganiseerd. In bijzondere gevallen kunnen ouders van een kind met een sociaal medische indicatie daar eveneens een beroep doen. Deze noodopvang wordt tot de meivakantie op dezelfde wijze voortgezet. Ouders van onze leerlingen in de basisschoolleeftijd ontvangen binnenkort nader bericht over de opvang tijdens de meivakantie. Mocht u alsnog een beroep willen doen op de noodopvang, neem dan contact op met de directeur van uw basisschool. U zult begrijpen dat wij uiteraard strikt toetsen of een kind in aanmerking komt voor de opvang.

Ouders met kinderen in de leeftijd van het voortgezet onderwijs kunnen eventueel knellende problemen voorleggen aan de medewerkers van het Team Opvoeden en Opgroeien van de gemeente (zie onder het a-mailadres en telefoonnummer).

Vragen

Mogelijk wenst u nadere informatie. Daarvoor geven wij u de volgende adressen:

  • Algemene informatie treft u aan op de website van de gemeente Hoeksche Waard, https://www.gemeentehw.nl/actueel/informatie-coronavirus_49959
  • Bij praktische vragen kunt u contact opnemen met de directeur van uw school of bij de kinderopvangorganisatie waar uw kind wordt opgevangen.
  • Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het team Opvoeden en Opgroeien van de gemeente Hoeksche Waard: teamopvoedenenopgroeien@gemeentehw.nl of telefonisch via het algemene nummer van de gemeente: 088-6473647.

Maatwerk voor afronden examen »

Nadat bekend gemaakt werd dat alle scholen in Nederland tot tenminste 6 april a.s. worden gesloten, bestond er grote onduidelijkheid over de afname van de schoolexamens en eindexamens. Vandaag communiceerde de Rijksoverheid het volgende: 

Er komt maatwerk voor school- en praktijkexamens op middelbare scholen zodat deze door kunnen gaan. Minister Slob (onderwijs) heeft met de onderwijssector afgesproken dat examenleerlingen prioriteit hebben. Dit betekent dat alles in het werk wordt gesteld om leerlingen in hun laatste jaar de examens te laten maken.

Minister Slob: “De gezondheid van leerlingen en onderwijspersoneel staat voorop. Experts van het RIVM zijn daarom nauw betrokken geweest bij deze uitwerking van de maatregelen. We willen iedere leerling de kans geven voor de start van een nieuwe opleiding het voortgezet onderwijs met een diploma af te ronden. Iedereen beseft dat dat in de huidige situatie een grote opgave is.”

Voorkomen verspreiding virus

Scholen moeten zich houden aan een aantal voorschriften waardoor verspreiding van het Coronavirus kan worden voorkomen. Zo moeten alle leraren en leerlingen die aanwezig zijn bij het examen volledig klachtenvrij zijn.

Zieke leerlingen

Door scholen open te stellen voor examenleerlingen kunnen zij deelnemen aan de school- en praktijkexamens. Als een leerling ziek is of in thuisquarantaine zit dan kan de leerling later het schoolexamen afronden, tot uiterlijk de start van het centraal examen.

Aanpassen aantal toetsen

Daarnaast krijgen scholen de mogelijkheid om het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te passen. Dit is een uiterste maatregel voor een school. De minimale eisen, eindtermen, blijven dan gelden, maar een school kan er bijvoorbeeld voor kiezen om die eisen in minder toetsen te halen dan eerder werd gedacht. De medezeggenschapsraad moet hier mee instemmen en de school moet dit doorgeven aan de Inspectie.

Flexibelere planning voor scholen

Bovendien krijgen scholen meer tijd om de cijfers van de schoolexamens door te geven. Andere jaren moeten die cijfers tien dagen voor de start van de centrale examens doorgegeven zijn, nu moet dat in ieder geval voordat de leerling centraal examen in dat vak doet. Scholen kunnen daardoor flexibeler omgaan met het inplannen van schoolexamens.

Centrale examens

De centrale examens starten op 7 mei en gaan vooralsnog door. Mochten de centrale examens toch niet door kunnen gaan, dan wordt dit uiterlijk op maandag 6 april besloten. De praktijkexamens en de digitale examens op het vmbo starten vanaf 30 maart. Deze examens hebben een flexibele afnameperiode en scholen kunnen deze vanaf die datum gaan afnemen.

Agenda

Er zijn nog geen agenda items.